encodeURIComponent i decodeURIComponent

Totes les URL que s’escriuen en un navegador han de contenir algun dels caracteres que es troben dins de la taula de caràcters ASCII. Quan teclegem una URL aquesta és transformada pel navegador automàticament, però si pel que sigui necessitem realitzar la codificació per convertir les URLs al format en que han de viatjar per Internet tenim la funció JavaScript encodeURIComponent.

Per exemple si tenim la URL: http://www.editorialbase.com/ per codificar-la en JavaScript executarem la següent ordre encodeURIComponent(“http://www.editorialbase.com/”) i el resultat obtingut és:
http%3A%2F%2Fwww.editorialbase.com

Si el que volem és justament el contrari, o sigui decodificar una URL, tenim la funció decodeURIComponent en JavaScript.