Atacs SSH: protegeix el teu servidor

Quan tens un servidor a Internet exposes la teva màquina a milers d’atacs sobre aquest buscant vulnerabilitats en el sistema per accedir-hi utilitzant els usuaris del sistema. Com a mètodes d’atac tenim l’atac de força bruta i l’atac de diccionari. Aquesta entrada explica les opcions que tenim per evitar aquests tipus d’atacs.

 

Logo del keepass

Quan tens un servidor a Internet exposes la teva màquina a milers d’atacs sobre aquest buscant vulnerabilitats en el sistema per accedir-hi utilitzant els usuaris del sistema. Hi ha diversos tipus d’atacs però en aquesta entrada ens centrarem en els atacs SSH.

Com a mètodes d’atac tenim l’atac de força bruta i l’atac de diccionari. L’atac per força bruta consisteix en anar provant totes les possibles combinacions d’una contrasenya sobre un usuari fins aconseguir l’accés al sistema, el que pot comportar molt de temps per aconseguir entrar en el sistema. Justament per això apareixen els atacs de diccionari que el que fan es aprofitar-se que la majoria de les contrasenyes que es posen es basen en paraules que tenen un significat, doncs bé, es proven aquestes paraules reduint el número de proves a realitzar i conseqüentment el temps d’accés al sistema. Per evitar això el millor és seguir una política de contrasenyes per a que aquestes no siguin fàcils de reconèixer per cap dels dos tipus d’atac mencionats anteriorment. També es poden fer servir eines com el Keepass que et permet emmagatzemar (en un fitxer encriptat) i generar contrasenyes segures (amb caràcters especials, longitud determinada, …). A part, en el nostre servidor també podem dur a terme algunes tasques per evitar que ataquin el nostre servidor com les que llistem a continuació:

  • utilitzar el firewall del nostre servidor
  • utilitzar l’utilitat denyhosts
  • modificar el fitxer hosts.allow i el hosts.deny
  • modificar la configuració de l’ssh

Utilitzar el firewall del nostre servidor

Mitjançant el firewall del nostre servidor, podem permetre o denegar l’accés a unes determinades IP:

  • Permetem totes les connexions al port 22 des de la IP 66.23.45.78:
[nom_usuari@nom_servidor rc.d]# iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --source 66.23.45.78 --dport 22 -j ACCEPT
  • Deneguem la resta de connexions al port que utilitza SSH:
[nom_usuari@nom_servidor rc.d]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP

Aquestes modificacions també es poden dur a terme al fitxer /etc/rc.d/rc.local, així aconseguirem que s’executi cada vegada que engeguem la nostra màquina, afegint una regla per permetre l’accés a determinats ports (per exemple 22, 25, 80), sense especificar cap IP i denegar la resta prèviament

iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --destination-ports 22,25,80 -j ACCEPT

 

Utilitzar l’utilitat Denyhosts per evitar atacs SSH

Denyhosts és un script escrit en Python que analitza els missatges de log del servidor sshd per decidir quins hosts estan intentant dur a terme un atac al teu sistema.  També determina quins comptes d’usuari són els que s’ataquen així com la freqüència dels atacs SSH des de cada host.

Cada cop que es detecta un possible atac repetit, el fitxer /etc/hosts.deny es actualitzat per prevenir possibles intents en el futur d’aquest host.

 

Modificar el fitxer hosts.allow i el fitxer hosts.deny

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, amb l’eina Denyhosts s’automatitza el fet de retocar els fitxers hosts.deny i hosts.allow manualment, però si no es vol fer automàticament, es poden afegir manualment les IPs dels hosts que es volen denegar i que es volen acceptar respectivament en aquests fitxers.

Si tenim el cas que coneixem una IP (per exemple: 67.223.43.212) que es intenta connectar-se al nostre servidor repetidament i li volem denegar l’accés, podem escriure el següent en el fitxer hosts.deny:

sshd: 67.223.43.212

I per permetre l’accés a una IP nostra (per exemple: 66.67.82.47), hem de modificar el fitxer hosts.allow

sshd: 66.67.82.47/255.255.255.0

El fitxer hosts.allow preval sobre el fitxer hosts.deny o sigui que si posem en hosts.deny sshd:ALL i en hosts.allow posem alguna IP permetrà l’accés a les IPs que hi hagi al hosts.allow.

Modificar la configuració de l’SSH

El servei de SSH a CentOS es configura mitjançant el fitxer /etc/ssh/sshd_config.  En aquest fitxer es poden configurar les següents directives

  • No permetre l’accés a l’usuari root mitjançant SSH
PermitRootLogin no
  • Permetre l’accés a determinats usuaris (per exemple usuari marc i usuari xavi):
AllowUsers marc xavi

 

Un cop modificat aquest fitxer, s’ha de reiniciar el servei SSH mitjançant la següent comanda /etc/init.d/ssh restart.

 

Nota: aquesta entrada parla de la distribució CentOS però pot servir per a la majoria de distribucions Linux